управленско равнище на човешките ресурси 3

Общ преглед

Описание на програмата

ÐандидаÑÑÑвайÑе Ñега за ÐÑÑо 2017

УЧР

ÐÑедлагаме ви един онлайн УпÑавление на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи ÐÑÑÑ Ð·Ð° обÑÑение Ñамо за £ 29. ÐезавиÑимо дали имаÑе нÑжда да Ñе пÑоÑÑни ваÑеÑо CV, ÑÑÑÑи пÑомÑна в каÑиеÑаÑа или пÑоÑÑо иÑкаÑе да наÑÑиÑе неÑо ново, онлайн кÑÑÑ Ð·Ð° ÑпÑавление на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи е идеална за вÑеки, койÑо иÑка да наÑÑи оÑновниÑе Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑмениÑ, необÑодими за еÑекÑивно ÑпÑавление и ÑÑководене на екип.

ÐкÑенÑи на кÑÑÑа

 • Цена: Само £ 29.00 ÐеÑе £ 299.99
 • Ðид на кÑÑÑа: Ðнлайн кÑÑÑ
 • ÐÑодÑлжиÑелноÑÑ: 60 ÑаÑа, пÑепоÑÑÑва ÑаÑа
 • УÑебна пÑогÑама: 6 кÑÑÑа модÑли
 • Tutor Support: вклÑÑена ÐÑлна подкÑепа наÑÑавник
 • ÐзпиÑи: Ðа, Ñа вклÑÑени изпиÑни ÑакÑи.
 • ÐапоÑнеÑе обÑÑениеÑо: можеÑе да запоÑнеÑе ваÑÐ¸Ñ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ обÑÑение 24/7 и пÑоÑÑване на ÑелиÑе Ðи.

Fine Print

 • ÐвалиÑикаÑиÑ: Ðиво 3 CPD Award
 • СеÑÑиÑикаÑ: СеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ PDF вклÑÑени Ñ ÐºÑÑÑ, по Ð¸Ð·Ð±Ð¾Ñ ÑаÑÑиени ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Â£ 9.99.
 • ÐоÑÑÑп: Unlimited 24/7 доÑÑÑп на 12 меÑеÑа, опÑÐ¸Ñ Ð·Ð° ÑдÑлжаване, ако е необÑодимо.
 • СÑвмеÑÑимоÑÑ: Desktop, Mac, лапÑоп, ÑаблеÑи, ÑмаÑÑÑони и инÑелигенÑни ÑÑÑÑойÑÑва

С над 60 ÑаÑа в Ñежим на обÑÑение, Ñазделени в 6 леÑно доÑÑÑпни модÑли, кÑÑÑÑÑ Ðµ пÑедназнаÑен за оÑигÑÑÑване на ÑÑаÑиÑе Ñ ÐµÐ´Ð½Ð¾ пÑиÑÑно и инÑоÑмаÑивно обÑÑение опиÑ. ÐÑÑÑÑÑ Ð·Ð° ÑпÑавление на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи Ñе ÑÑи онлайн, коеÑо ознаÑава, Ñе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° ÑÑÐ°Ñ Ð² ÑобÑÑÐ²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñи пÑÑ, на Ñвой ÑобÑÑвен Ñемп, на ÑобÑÑÐ²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñи гÑаÑик. ÐÑоÑÑване, когаÑо ÑÑ Ð²Ð¸ подÑожда най-добÑе, ден или ноÑ. Ðие Ñе имаÑе доÑÑÑп до кÑÑÑа 24 ÑаÑа в деноноÑиеÑо, 7 дни в ÑедмиÑаÑа в пÑодÑлжение на 12 меÑеÑа.

ÐеÑо повеÑе, по диÑÑиплинаÑа Ñе CPD акÑедиÑиÑани, ÑледоваÑелно пÑи ÑÑпеÑно завÑÑÑване на обÑÑаемиÑе в кÑÑÑа Ñе бÑÐ´Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³Ñадени ÑÑÑ ÑеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð·Ð° завÑÑÑване, каÑо Ñе гаÑанÑиÑа, Ñе кÑÑÑа Ñе бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿ÑизнаÑи Ð¾Ñ ÑабоÑодаÑели и инÑÑиÑÑÑии.

УÑебна пÑогÑама за кÑÑÑа

The Human Resource Level Management 3 ÐÑÑÑÑÑ Ðµ Ñазделен на ÑледниÑе модÑли:

 • ÐÑведение в ÑпÑавлениеÑо на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи
 • ÐСРи ÑпÑавление на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи
 • ÐланиÑане на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи
 • ÐабиÑане и подбоÑ
 • ÐÑеглед: УпÑавление на пÑедÑÑавÑнеÑо
 • ÐÑинÑипи на ÑабоÑа Design в HR
 • кÑайнаÑа оÑенка

СеÑÑиÑикаÑ

Ðиво 3 кÑÑÑа нагÑада за ÑпÑавление на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи е незавиÑимо акÑедиÑиÑани и ÑеÑÑиÑиÑиÑани Ð¾Ñ Ð¡Ð»ÑжбаÑа за CPD Certification.

ÐÑи ÑÑпеÑно завÑÑÑване на Ñози кÑÑÑ ÑÑаÑиÑе Ñе бÑÐ´Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³Ñадени Ñ:

 • Ðиво 3 Award CPD в ÑпÑавлениеÑо на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи

CPD

СеÑÑиÑикаÑÑÑ Ñе покаже пÑиÑÑдена Ñи клаÑиÑикаÑÐ¸Ñ ÐºÐ»Ð°Ñ Ð¸ да пÑедÑÑави доказаÑелÑÑво за поÑÑижениÑÑа Ñи, за да вземе за вÑÑкакви бÑдеÑи ÑабоÑодаÑели или ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑолиоÑо Ñи на доказаÑелÑÑва.

СеÑÑиÑикаÑÑÑ Ñе бÑде пÑоизведен в PDF ÑоÑмаÑ, Ð¸Ð·Ð±Ð¾Ñ Ð½Ð° ÑаÑÑиени ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Ð¾Ñ ÑдоÑÑовеÑениеÑо Ñе бÑÐ´Ð°Ñ Ð½Ð° Ñазположение за допÑлниÑелна ÑакÑа Ð¾Ñ Â£ 9.99.

ÐзиÑкваниÑ

ÐÑма изиÑÐºÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° влизане или пÑедваÑиÑелно ÑÑловие за наÑеÑо ниво на ÑпÑавление на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи 3 кÑÑÑ.

ÐÑенка

Ðа да Ñе оÑени ÑпоÑобноÑÑÑа на ÑÑаÑиÑе и знаниÑ, за да Ñе ÑазбеÑе еÑекÑивно ÑемиÑе, коиÑо Ñе ÑÑдÑÑÐ¶Ð°Ñ Ð² ÑамкиÑе на ÑпÑавлениеÑо на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи на ниво 3 кÑÑÑа, кÑÑÑÑÑ Ñе оÑлиÑава Ñ ÑедиÑа кÑай на модÑла за инÑеÑакÑивни вÑпÑоÑи викÑоÑина.

ÐÑвен Ñова, в кÑÐ°Ñ Ð½Ð° обÑÑаемиÑе в кÑÑÑа Ñе ÑÑаÑÑва онлайн ÑеÑÑ Ð·Ð° оÑенка на Ð¸Ð·Ð±Ð¾Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ÐºÑаÑно. Този онлайн ÑеÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑвена Ð¸Ð·Ð±Ð¾Ñ Ðµ маÑкиÑан авÑомаÑиÑно, Ñака Ñе Ñе полÑÑиÑе незабавно ÐºÐ»Ð°Ñ Ð¸ знам дали ÑÑе пÑеминали кÑÑÑа.

Tutor Support

ÐогаÑо Ñе изÑÑава РазбиÑа Ñе, Ñе винаги е полезно да Ñе знае, Ñе имаÑе помоÑÑа и подкÑепаÑа на пÑеподаваÑели, коиÑо иÑÐºÐ°Ñ Ð´Ð° ÑÑпеÑÑ Ð² обÑÑениеÑо Ñи.

ÐаÑо ÑаÑÑ Ð¾Ñ ÑпÑавлениеÑо на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи на ниво 3 кÑÑÑ Ð²Ð¸Ðµ Ñе полÑÑиÑе доÑÑÑп до наÑаÑа ÑпеÑиална ÑÑлÑга на пÑеподаваÑел подкÑепа. ÐкадемиÑниÑе пÑеподаваÑелиÑе Ñе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° ви пÑедоÑÑавÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð³ÑаниÑена подкÑепа онлайн имейл, за да помогне оÑговоÑи на вÑиÑки вÑпÑоÑи, коиÑо може да имаÑе, докаÑо ÑÑиÑе кÑÑÑа.

ÐÑÑÑ Format

Това, ÑазбиÑа Ñе доÑÑÐ°Ð²Ñ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑÑез елекÑÑонноÑо обÑÑение. УÑаÑиÑе на кÑÑÑа Ñе полÑÑÐ°Ñ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð±Ð°Ð²ÐµÐ½ доÑÑÑп до наÑÐ¸Ñ Ð¸Ð½ÑеÑакÑивен поÑÑал ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ, койÑо пÑедлага 24/7 доÑÑÑп до ÑпÑавление на ÑовеÑкиÑе ÑеÑÑÑÑи Level 3 кÑÑÑа.

ÐÑодÑлжиÑелноÑÑ Ð½Ð° кÑÑÑа

Ðнлайн Human Resource Level Management 3 кÑÑÑ Ð¸Ð·Ð¸Ñква 60 ÑаÑа, за да завÑÑÑÐ°Ñ ÐºÑÑÑа в пÑлен ÑазмеÑ. Това е Ñамо ÑÑководÑÑво за ÑаÑове Ð¾Ñ Ð¾Ð±ÑÑениеÑо, необÑодими и Ñо завиÑи Ð¾Ñ Ñова колко бÑÑзо Ñовек може да ÑÑвои инÑоÑмаÑиÑÑа. ÐбÑÑениеÑо е на линиÑ, Ñака Ñе може да Ñе ÑазпÑоÑÑиÑа вÑÑÑÑ Ð½Ñколко ÑеÑии или извÑÑÑва в една ÑеÑиÑ.

ÐбÑÑаемиÑе Ñе Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾ÑÑÑп до Ñози кÑÑÑ Ð·Ð° ÑÑок до 12 меÑеÑа Ð¾Ñ Ð´Ð°ÑаÑа на пÑиÑÑединÑванеÑо. ÐÑма огÑаниÑение на вÑемеÑо за завÑÑÑване на кÑÑÑа по вÑеме на Ñози пеÑиод.

Последна актуализация Декември 2019

За учебното заведение

Here at Oplex Careers we provide a wide range of high quality training courses that help people all over the world to gain new skills, qualifications or simply update their knowledge.

Here at Oplex Careers we provide a wide range of high quality training courses that help people all over the world to gain new skills, qualifications or simply update their knowledge. Свиване